u_fokusu.gif
Send a free WWF ecard

Primjena multispektralnih satelitskih snimki visoke rezolucije u određivanju stupnja produktivnosti i starosti raznodobnih sastojina šuma šumoposjednika u Mediteranu i Submediteranu

Dana 17.05.2016. potpisan je ugovor o financiranju stručnog rada iz područja šumarstva iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma Između Ministarstva Poljoprivrede i Oikon d.o.o. Instituta za primijenjenu ekologiju.
Projekt je punog naziva “Primjena multispektralnih satelitskih snimki visoke rezolucije u određivanju stupnja produktivnosti i starosti raznodobnih sastojina šuma šumoposjednika u Mediteranu i Submediteranu” te će trajati dvije godine (5. mjesec 2018.)

Ovim projektom, pod vodstvom dr.sc. Vladimira Kušana, je planirana izrada modela procjene prirasta i starosti raznodobnih sastojina šuma šumoposjednika u Mediteranu i Submediteranu na osnovu podataka sa multispektralnih satelitskih snimki satelita Sentinel 2a. Izračunom raznih vegetacijskih indeksa (EVI, NDVI, LAI, SAVI i sl) koji se već nalaze u primjeni te relevantim terenskim podacima, uspostaviti će se veza statističkim metodama između terenskih i satelitskih podataka i izraditi modeli za procjenu s najvećim mogućim stupnjem korelacije i najmanjom pogreškom.

Uspostavom ovih modela za procjenu prirasta i starosti sastojina značajno će se optimizirati operativno uređivanje te predviđanje stanja šumoposjedničkih šuma. Napredak i rezultati će biti kontinuirano prezentirani kroz sudjelovanja na relevantnim skupovima, a nakon kraja projekta će biti besplatno dostupni na mrežnim stranicama Oikon d.o.o. svim poduzetnicima koji djeluju u dotičnom sektoru tj. podsektoru šumarstva.

Više o projektu tj. o njegovom napretku i rezutatima možete saznati na sljedecem linku: naziv projekta


Nova tehnologija za analiziranje onecišcenja tla
EU FP7 - SOIMON

Za identifikaciju onecišcenja tla koriste se postupci prikupljanja i pripreme uzoraka kao i laboratorijske analiticke tehnike i metode koje su vrlo cesto neucinkovite, nepouzdane, dugotrajne i vrlo skupe i radi toga predstavljaju veliki izazov strucnoj i znanstvenoj zajednici.

Kao odgovor na te kao i brojne druge rastuce probleme onecišcenja tla, pored ostalih, Europska komisija je odobrila provedbu znanstveno-istraživackog EU FP7 projekta SOIMON (New Fast and Reliable Technology for Soil Inspection in Contaminated Sites with Machinery Condition Monitoring) koji se provodi s ciljem razvoja i testiranja novih postupaka, opreme i metoda koji ce omoguciti brzu, pouzdanu i jeftinu ocjenu razine onecišcenja (i na vrlo velikim površinama) i po potrebi predložiti optimalne postupke sanacije onecišcenog tla. Vrijednost projekta je preko 1,2 milijuna eura, a uz desetak partnera iz Engleske, Danske, Grcke, Nizozemske i Tunisa u Projektu sudjeluje i Hrvatska.

Jedan od partnera u Projektu je i OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju, a vodeci hrvatski istraživac, i ujedno koordinator Projekta je prof.dr.sc. Zdravko Špiric, ravnatelj OIKON –a.

Više: Report Summary _prepared and published by EU


Veza izmedu okoliša i zdravlja na temelju istraživanja na velikim populacijama

Europska komisija je odobrila provedbu EU FP7 – HEALS projekta (Health and Environment-wide Associations based on Large population Surveys). To je najveci znanstveno istraživacki projekt u Europi koji proucava vezu izmedu okolišnih i zdravstvenih rizika na temelju istraživanja na velikim populacijama.

Radi se, izmedu ostalog, o nastavku EU FP6 integriranog projekta PHIME koji se provodio tijekom 2006-2011., a u iducih pet godina proucavati ce se utjecaj ekoloških cimbenika i životnih, radnih i prehrambenih navika (porijeklo, vrsta, kolicina i kakvoca hrane) na zdravlje sa posebnim naglaskom na istraživanje i procjenu individualne izloženosti okolišnim stresorima i predvidanje zdravstvenih ishoda. U Projektu, ukupne vrijednosti preko 18 milijuna eura sudjeluje trideset najeminentnijih institucija iz Europe (i Amerike), a glavni cilj projekta je definiranje etiologije ekološki induciranih rizika i bolesti kao i bolje razumijevanja uvjeta i mehanizama kojima okolišni cimbenici (posebice ekološki stresori i hrana) uzrokuju bolest.

U Projekt je ukljucena i Hrvatska, a glavni istraživac za Hrvatsku je Prof.dr.sc. Zdravko Špiric, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju iz Zagreba i naslovni profesor na katedri za Zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveucilišta u Rijeci.

(više informacija: European Commission: CORDIS: Health and Environment - wide Associations based on Large population Surveys)


Kao odgovor na brojne probleme povezane sa onecišcenjem tla, što predstavlja veliki izazov i za znanstvenu zajednicu, industriju i za društvo, Europska komisija je, izmedu velikog broja prijavljenih, odobrila provedbu nekoliko znanstveno-istraživackih projekta. Medu njima je i projekt - Automatizirani sustav analiziranja zagadenja tala korištenjem senzora i robotskog vozila: EU FP7-SME-2013: EU FP7-SME-AG -2013- Research for SMEs - Grant agreement no.: 60607 Automated Pollution Inspection Scanning System for Soil using a robotic vehicle (POLLINS) sa ciljem razvoja i testiranja opreme i postupaka koji ce omoguciti brzu, pouzdanu i jeftinu ocjenu onecišcenja tla i predložiti optimalne postupke sanacije onecišcenog tla.

Znanstvenici u okviru Pollins projekta rade na razvoju polu-automatskog, daljinski kontroliranog, autonomnog robotskog sustava koji koristi sustav senzora i odgovarajuca softverska rješenja za procjenu onecišcenja tla. Vrijednost projekta je preko 2 milijuna eura, a uz desetak partnera iz Engleske, Finske, Italije, Grcke, Rumunjske, Turske i Cipra u Projektu sudjeluje i Hrvatska. Naime, jedan od partnera u Projektu je i OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju, a vodeci istraživac je prof.dr.sc. Zdravko Špiric, ravnatelj OIKON –a.


South East Europe strategic partnership in vocational education and training in Passive House Design for nearly zero buildings development

Novi EU projekt Erasmus+ programa pod nazivom SEEDPass – South East Europe strategic partnership in vocational education and training in Passive House Design for nearly zero buildings development zapoceo je 1.9.2014. godine i traje do 31.08.2016. godine.

Cilj SEEDPass projekta je proizvesti edukacijske, regionalno prilagodene materijale (klimatski i po graditeljskoj tradiciji ) za projektiranje po Passivhaus konceptu i standardu namijenjen arhitektima, gradevinskim i strojarskim inženjerima, a kao potpora ostvarenju energetski ucinkovite gradnje, odnosno ciljeva nZEB (enlg.nearlyZeroEnergy Buildings) Direktive.

Koordinator SEEDPass projekta je Oikon d.o.o.- Institut za primijenjenu ekologiju, a partneri su: Gradevinski fakultet Sveucilišta u Zagrebu, Passivhaus Institut iz Njemacke (PHI), Hellenic Passive House Institute iz Grcke (HPHI) i The Zero Energy and PassivHaus Institute for Research iz Italije (ZEPHIR). Rezultati projekta temeljit ce se na znanstvenom i terenskom istraživanju.


Studija o utjecaju na okoliš za kompleks vjetroelektrana Udbina 120 MW – faza B

Dana 26. rujna 2013. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje o prihvatljivost zahvata za okoliš i ekološku mrežu za vjetroelektranu Udbina ukupne snage 120 MW – faza B.

Navedeni zahvat nalazi se u Licko-senjskoj županiji na podrucju opcine Udbina. Predstavlja drugu fazu kompleksa vjetroelektrana na 5 lokacija koja obuhvacaju uzvišenja sjeverno, zapadno i južno od Krbavskog polja. Postavljanje vjetroagregata u fazi B planirano je na dvije lokacije, na segmentu 3 „Palež - Podlapaca“ i segmentu 4 „Rebicka gradina – Srednja Gora“. Kompleks navedenih vjetroelektrana cine 38 vjetroagregata s pripadajucim platoima za montažu, pristupne prometnice koje omogucavaju kolni pristup do prostora vjetroelektrane, servisne prometnice za prometno povezivanje vjetroagregata, te energetski i komunikacijski kabeli položeni u pristupnim i servisnim cestama. Ukupna nazivna snaga faze B vjetroelektrane Udbina iznosi maksimalno 114.000 kW (114 MW).

Nositelj zahvata je Lika Feniks d.o.o. iz Udbine, a studiju utjecaja na okoliš izradio je OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju kao voditelj izrade studije, u suradnji s tvrtkama Geonatura d.o.o., Gekom d.o.o., Prosilva d.o.o. i Pro aves d.o.o., te nekoliko samostalnih strucnih suradnika.


Nadzor krajobraznog uredenja Zapadne obale u Splitu

OIKON d.o.o. je u drugoj polovici 2012. godine imenovao ovlaštenu krajobraznu arhitekticu Tenu Birov (A 3688) za nadzornog inženjera krajobraznog uredenja proširenja zapadne obale gradske luke u Splitu. Izvodac III (završne) faze izgradnje bila je tvrtka Zagorje-Tehnobeton d.d., a izvodac radova krajobraznog uredenja tvrtka Vaš vrt d.o.o. iz Splita.

Nadzor krajobraznog uredenja provoden je u drugoj polovici 2012. i u prvoj polovici 2013. godine, a šetnica Zapadne obale je dovršena i svecano otvorena u petak 25.04.2013. godine.


Na 11. medunarodnoj znanstvenoj konferenciji: Živa kao globalni onecišcivac (11th International Conference on Mercury as a Global Pollutant (ICMGP)) koja je od 28. srpnja do 2. kolovoza 2013. održana u Edinburghu, Škotska, sudjelovalo je preko 900 znanstvenika. Kao jedini znanstvenik iz Hrvatske, na konferenciji je sudjelovao i doc.dr.sc. Zdravko Špiric, ravnatelj Oikon – Instituta za primijenjenu ekologiju sa dva predavanja i posterom.

Rezultati istraživanja koja se provode u okviru znanstveno-istraživackog projekta Eureka WEBAIR-2 - Web and 3G mobile phone based air quality management: particulates, public health, co-benefits, a u kojem sudjeluje i Oikon - Institut za primijenje ekologiju, prikazani su u upravo objavljenom radu:

Grguric S., Križan J., Gašparac G., Špiric Z., Antonic O ., Mamouri R.E , Christodoulou A., Nisantzi A., Agapiou A , Themistocleous K., Fedra K., Panayiotou C., Hadjimitsis D.: Relationship between MODIS AOD (Aerosol Optical Depth) and PM10 over CroatiaRelationship between MODIS based Aerosol Optical Depth and PM10 over Croatia, Central European Journal of Geosciences, DOI 10.2478/s13533-012-0135-6


Upravo je prihvacen za objavljivanje znanstveni rad:

Ivana Vuckovic, Zdravko Špiric, Trajce Stafilov, Vladimir Kušan, Katerina Baceva: The Study on Air Pollution with Nickel and Vanadium in Croatia by using Moss biomonitoring and ICP-AES, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, DOI 10.1007/s00128-013-1067-7


EU projekt eEnviPer

eEnviPer is partially funded under the ICT Policy Support Programme (ICT PSP) as part of the European Union (EU) Competitiveness and Innovation Framework Programme

Od 04. do 05.07.2013. u Istanbulu je održan redoviti projektni sastanak EU projekta eEnviPer koji se financira u okviru EU FP7 "Programa za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju", Podrucje CIP-ICT-PSP. 2011.4.1 - racunalni oblak javnih usluga. Uz projektne partnere iz Italije, Grcke, Srbije i Turske, u projektu sudjeluje i Oikon – Institut za primijenjenu ekologiju kao i Krapinsko-zagorska županija.

Projekt ima za cilj razvoj, izradu i testiranje informacijskog sustava za autimatiziranje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO). Pored ostalog, sastanak je iskorišten za dogovor i definiranje svih detalja provedbe pilot studija koje ce se u okviru Projekta provesti u pet zemalja, medu kojima i u Hrvatskoj, a Oikon su na sastanku predstavljali Marija Bajica i Zdravko Špiric.


Nakon što je objavljena u svibnju 2011 godine, knjiga 'Warfare Ecology', autora: Machlis G.E.; Hanson, T.; Špiric Z. i McKendry J.E. izazvala je veliko zanimanje medunarodne znanstvene zajednice. Osim tiskanog izdanja knjige i elektronska verzija bila je vrlo tražena. Kako je izvijestio izdavac knjige Springer, (© Springer is part of Springer Science+Business Media), od izdavanja knjige ukupno je 1596 puta preuzeto neko od poglavlja sa SpringerLink on-line platforme i sa web stranica knjige homepage

To znaci da je knjiga bila jedna od najzanimljivijih i spada medu najviše preuzimane e-knjige na mjerodavnom Springer eBook Collection u 2012.


Onecišcenja zraka jedan je od glavnih izazova suvremenog društva. Razumljivo je stoga što je Europska unija 2013. godinu proglasila „Europskom godinom zraka".
Znanstvena zajednica provodi brojna istraživanja cime osigurava veliki broj korisnih informacija na kojima se temelji pregled onecišcujucih tvari u zraku, donošenje novih zakonskih propisa te razvoj novih tehnologija i postupaka zaštite zraka od onecišcenja sa ciljem smanjenja ekoloških i zdravstvenih rizika. Svoj doprinos ostvarenju tih ciljeva daju i znanstvenici Oikona koji su dio rezultatata istraživanja onecišcenja zraka u Hrvatskoj, koja se provode u okviru UN ECE ICP Vegetation, prikazali u upravo objavljenom znanstvenom radu:

Špiric, Z., Vuckovic, I., Stafilov, T., Kušan, V., & Frontasyeva, M. (2013):
Air Pollution Study in Croatia Using Moss Biomonitoring and ICP–AES and AAS Analytical Techniques, Archives of Environmental Contamination and Toxicology; (2013) Volume 65, Issue 1, pp 33-46


Objavljen novi znanstveni rad

Kao rezultat dugogodišnje uspješne suradnje znanstvenika Medicinskog fakulteta Sveucilišta u Rijeci, Veterinarskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu i Oikon - Instituta za primijenjenu ekologiju iz Zagreba, upravo je objavljen rad:

Marin Tota, Hrvoje Jakovac, Zdravko Špiric, Emil Srebocan & Cedomila Milin

Accumulated metals and metallothionein expression in organs of hares (Lepus europaeus Pallas) within natural gas fields of Podravina, Croatia

Archives of Environmental & Occupational Health (2013) (just-accepted).
DOI: 10.1080/19338244.2013.787966


Povodom 5. lipnja - Svjetskog dana zaštite okoliša – sa ciljem podizanja razine znanja i odgovornosti svakog pojedinca i društva u cjelini - u okviru izbornog predmeta "Zaštita okoliša i održivi razvoj" organizirano je interaktivne predavanje i diskusija sa studentima trece godine VERN – a na studiju Ekonomije poduzetništva na temu: Kako mladi mogu odgovoriti na izazove zaštite okoliša i održivog razvoja i napraviti pomak u održivoj potrošnji?

Nositelj kolegija je doc.dr.sc. Zdravko Špiric, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju a gost predavac je Milan Koštro, politicki i ekonomski novinar, reporter i urednik u tisku, na radiju, televiziji i internetu.


Global Wind Day (Svjetski dan vjetra) je dan kada se obilježava ponovno otkrivanje vjetra, njegove snage i mogucnosti koje on posjeduje, a s kojima može promijeniti naš svijet i utjecati na naše živote.

Održava se diljem svijeta 15.6. svake godine u organizaciji i uz podršku EWEA-e (The European Wind Energy Association – Europska asocijacija za energiju vjetra) i GWEC-a (Global Wind Energy Council – Svjetsko vijece za energiju vjetra). Glavna ideja ovog dana je obrazovati ljude o tome koliko je u sektoru obnovljivih izvora energije u svijetu vec postignuto, te koliko pozitivno ovaj sektor utjece na ekonomiju i kvalitetu života. U više od 75 zemalja širom svijeta vjetroelektrane su u pogonu stvarajuci energiju iz cistog i obnovljivog izvora energije, utjecuci time na kvalitetu života i održivi razvoj zajednica.

Stotine tisuca ljudi ukljuceno je u proizvodnju energije iz vjetra, ali za mnoge energija vjetra je i dalje neistražena i nepoznata. Svjetski Dan Vjetra je dan kada je moguce posjetiti vjetroelektrane, upoznati strucnjake, posjetiti dogadanja i saznati sve što vas zanima o vjetru i energiji koju nam on nudi. Organizatori Svjetskog dana vjetra u Hrvatskoj su Klub jedrenja na dasci "Tri strijele" i portal Vjetroelektrane.com, kao vodeci internet portal u Hrvatskoj koji se bavi ovom tematikom. Svjetski Dan Vjetra održava se u sklopu "Festivala vjetra".


Objavljen novi znanstveni rad

Znanstvena suradnja izmedu znanstvenika Medicinskog fakulteta Sveucilišta u Rijeci, Veterinarskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije – a ostvarena na poticaj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju iz Zagreba, rezultirala je objavljivanjem znanstvenog rada:

Željko Linšak, Dijana Tomic Linšak, Zdravko Špiric, Emil Srebocan, Marin Glad & Cedomila Milin: Effects of mercury on glutathione and glutathione-dependent enzymes in hares (Lepus europaeus Pallas); Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering (2013) Volume 48, Issue 11,
pages 1325-1332
DOI: 10.1080/10934529.2013.781869
Published online: 24 May 2013Na temelju rezultata istraživanja provedenih tijekom izrade doktorata Dijane Tomic Linšak, (mentori doc.dr.sc. Zdravko Špiric, ravnatelj Oikon – Instituta za primijenjenu ekologiju i Prof dr.sc. Emil Srebocan, profesor na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu) objavljen je znanstveni rad:

Dijana Tomic Linšak, Željko Linšak, Zdravko Špiric, Emil Srebocan, Marin Glad, Arijana Cenov, Hrvoje Jakovac and Cedomila Milin Influence of cadmium on metallothionein expression and products of lipid peroxidation in the organs of hares (Lepus europaeus Pallas) Journal of Applied Toxicology, Article first published online: 26 APR 2013, DOI: 10.1002/jat.2880Dan planeta Zemlje obilježen je 22. travnja i na Medicinskom fakultetu Sveucilišta u Rijeci, u okviru kolegija: Ekološka i zdravstvena sigurnost. Tijekom interaktivnog predavanja - studenti Medicinskog fakulteta raspravljali su o ulozi i važnosti visokoškolskog obrazovanja u rješavanju brojnih izazova vezanih za klimatske promjene i održivi razvoj.

Na taj nacin studenti su se pridružili aktivnostima velikog broja ljudi širom svijeta (više od jedne milijarde) koji su sudjelovali u obilježavanju 43. obljetnice Dana planeta Zemlje.

Nositelj kolegija Ekološka i zdravstvena sigurnost i moderator rasprave bio je doc.dr. sc. Zdravko Špiric, ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju.


Predstavnici Europske komisije pozitivno ocijenili eEnviPer projekt

U petak, 18. travnja 2013. u prostorijama Europske komisije u Briselu, predstavnicima Europske komisije na godišnjem izvještajnom sastanku detaljno je predstavljen dosadašnji rad i postignuca ostvarena na CIP-ICT-PSP eEnviPer Projektu, za što je dobivena vrlo pozitivna ocjena. Oikon je na sastanku predstavljao doc.dr.sc. Zdravko ŠpiricSvi sudionici – partneri na eEnviPer Projektu u okviru CIP-ICT-PSP programa održali su u srijedu 16. travnja redoviti sastanak u Briselu. Na sastanku su sudjelovali i clanovi projektnog tima iz Hrvatske – predstavnici Krapinsko zagorske županije i Oikon – Instituta za primijenjenu ekologiju (na slici Stjepan Brucic, Zdravko Špiric, Marija Bajica, Igor Cigula i Zvonimir Tušek).

U srijedu, 17. travnja, 2013., eEnviPer Projekt je ugostio prvu eEnviPer radionicu, koja se održala u Maison Des Internationales (MAI) u Bruxellesu, Belgija. Radionica je imala za cilj:

 1. Predstaviti eEnviPer platformu i njezinu funkcionalnost za tijela javne uprave, gradane, tvrtke i strucnjake iz podrucja e-vlade;
 2. Razmijeniti iskustva, izazove i prednosti eEnviPer platforme za tijela javne uprave u mogucoj primjeni eEnviPer sustava
 3. Sakupiti i razmijeniti informacije o potrebama i mogucnosti primjene eEnviPer platforme od zainteresiranih dionika.


U Ministarstvu zaštite okoliša i prirode održana je u utorak, 9.4.2013. prezentacija CIP ICT PSP eEnviPer projekta. Pored predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i prirode, predstavljanju projekta nazocio je i predstavnik Ministarstva uprave, Uprave za e-Hrvatsku koja je nacionalni koordinator programa CIP ICT PSP kao i predstavnici vecih investitora u Hrvatskoj (HAC, HŽ).

Hrvatski partneri na projektu, Krapinsko zagorska županija i OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju, prikazali su arhitekturu kao i funkcionalnost u proteklih godinu dana pripremljene jedinstvene višenamjenske platforme za izdavanje okolišnih dozvola kroz racunalni oblak. Prikazana rješenja ce omogucit testiranje integrirane web platforme za podršku postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, ukljucujuci podnošenje zahtjeva, administraciju i savjetovanje, sve do izdavanja rješenja o prihvatljivosti kao dijela provodenja upravnog postupka, što ce postupak uciniti transparentnijim, dostupnijim i ucinkovitijim.


Objavljen novi znanstveni rad

Znanstvenici okupljeni oko provedbe znanstveno istraživackog projekta PHIME objavili su novi znanstveni rad:

Pawlas, Natalia; Strömberg, Ulf; Carlberg, Bo; Cerna, Milena; Chen, Chunying; Harari, Florencia; Harari, Raul; Horvat, Milena; Hruba, Frantiska; Koppova, Kvetoslava; Krskova, Andrea; Krsnik, Mladen; Li, Yu-Feng; Löfmark, Lina; Lundh, Thomas; Lundström, Nils-Göran; Lyoussi, Baadia; Markiewicz-Gorka, Iwona; Mazej, Darja; Osredkar, Josko; Pawlas, Krystyna; Rentschler, Gerda; Spevackova, Vera; Špiric, Zdravko; Sundkvist, Anneli; Snoj Tratnik, Janja; Vadla, Drazenka; Zizi, Suomia; Skerfving, Staffan; Bergdahl, Ingvar A.:

Cadmium, Mercury and Lead in Blood of Urban Women in Croatia, the Czech Republic, Poland, Slovakia, Slovenia, Sweden, China, Ecuador and Morocco, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 26 (2013), 1; 58-72


Oikon je pouzdan i poželjan partner za oblikovanje i provedbu EU projekata

Na temelju dosadašnje suradnje sa medunarodnom znanstvenom zajednicom i sudjelovanja u pripremi i provedbi veceg broja EU projekata, OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju dokazao se kao pouzdan i poželjan partner za oblikovanje i provedbu znanstveno istraživackih EU projekata.

Tako je, pored ostalog, samo u okviru FP7 Call for Proposals: FP7-SME-2013 Oikon partner na tri projekta koji su tijekom ožujka evaluirani i pozitivno ocijenjeni – a za ocekivati je da ce bar jedan od njih (sa 13,5 od 15 mogucih bodova dobivenih tijekom evaluacije više od 153 projekta) biti i odobren za financiranje.


Objavljen novi znanstveni rad

Tijekom znanstveno istraživackog projekta PHIME, provedeno je sustavno i sveobuhvatno istraživanje koje omogucuje bolje razumijevanje i procjenu moguceg štetnog ucinka povišenih koncentracije žive i drugih elemenata koji su mjereni u humanim biološkim uzorcima (trudnice i novorodencad) na neurorazvoj djece u razlicitim populacijama. Dio rezultata istraživanja prikazan je u radu koji je upravo objavljen u Journal of Epidemiology u broju za ožujak:

Francesca Valent, Milena Horvat, Aikaterini Sofianou-Katsoulis, Zdravko Špiric, Darja Mazej, D’Anna Little, Alexia Prasouli, Marika Mariuz, Giorgio Tamburlini, Sheena Nakou, Fabio Barbone Neurodevelopmental Effects of Low-level Prenatal Mercury Exposure From Maternal Fish Consumption in a Mediterranean Cohort: Study Rationale and Design; J Epidemiol 2013; 23 (2) : 146-152


Predsjednik Republike Makedonije dr. Gjorge Ivanov je 8. ožujka u Skopju dodijelio nagradu "Najbolji mladi znanstvenik Makedonije" za vrhunska znanstvena dostignuca. Dobitnica ovog visokog priznanja je Mr.sc. Katarina Baceva, koja je doktorand kod prof. Dr. Sc Trajce Stafilova na Institute of Chemistry, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, “Ss. Cyril and Methodius” University, Skopje, Macedonia.

Mr. Baceva je nagradu dobila za znanstveno-istraživacki rad u podrucju analiticke kemije i okoliša, s posebnim naglaskom na istraživanja onecišcenja okoliša teškim metalima. Znanstvena grupa prof Stafilova vec dugi niz godina na ovim istraživanjima suraduje i sa znanstvenicima Oikona.

Iskrene cestitke Katarini!


EU projekt


Europska komisija je u okviru Call for proposals EACEA/18/2012, Action 4.6 — Youth Support Systems – Partnerships, odobrila za financiranje projekt: European Night without Accident; REFERENCE: 535839-4.6-BE-2012-R1 Koordinator projekta je nevladina udruga Responsible Young Drivers (RYD) sa sjedištem u Briselu, koja je izuzetno uspješna u pripremi i provedbi EU projekata.

Hrvatski partner na projektu je OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju. Nedavno su se u Briselu radi dogovora oko provedbe ovoga kao i drugih projekata susreli direktor RYD gospodin Johan Chairs i ravnatelj OIKON-a doc.dr.sc. Zdravko Špiric (na slici)Suradnja izmedu znanstvenika Faculty of Natural Science and Mathematics, S,S. Cyril and Methodius University Skopje, Macedonia i OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju u provedbi International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops, omogucila je izradu i objavljivanje znanstvenog rada:

Ivana Vuckovic, Zdravko Špiric, Trajce Stafilov & Vladimir Kušan (2013): Moss biomonitoring of air pollution with chromium in Croatia, Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 48:7, 829-834


U Briselu je od 18-22. veljace 2013. provedena evaluacija projektnih prijedloga prijavljenih u okviru natjecaja FP7-PEOPLE-2013-ITN.

U evaluaciji projekata je kao ekspert sudjelovao i doc.dr.sc. Zdravko Špiric, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju.


U Beogradu je 14.-15.02.2013. održana sjednica konzorcija EU projekta eEnviper. Na sjednici je predstavljen i prodiskutiran radni prototip za nova rješenja (e-claud) postupka prijavljivanja, evaluacije i odobravanja okolišnih dozvola. Na sjednici su, pored predstavnika partnera iz Grcke, Italije, Turske, Belgije i Srbije prosustvovali i Marija Bajica, Vladimir Kušan i Zdravko Špiric, projektni tim iz OIKON – Instituta za primijernjenu ekologiju.


Magistrirala Ivana Vuckovic

Obranom magistarskog rada: Atmospheric deposition of heavy metals in Croatia studied by using moss biomonitoring technique, atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma and atomic absorption spectrometry, Ivana Vuckovic magistrirala je 12. veljace 2013. na Faculty of Natural Science and Mathematics, SS. Cyril and Methodius University Skopje, Macedonia.

Mentori izrade magistarskog rada bili su Prof.dr.sc. Trajce Stafilov, profesor na Faculty of Natural Science and Mathematics i doc.dr. sc. Zdravko Špiric, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjeu ekologiju.


Faculty of Natural Science and Mathematics iz Skopja i OIKON potpisali sporazum o suradnji

U Skopju je 11. veljace 2013. godine potpisan sporazum o znanstvenoj suradnji izmedu Faculty of Natural Science and Mathematics, SS. Cyril and Methodius University Skopje, Macedonia i OIKON Ltd. – Institute for applied ecology iz Zagreba. Sporazum su potpisali dekan fakulteta Prof.dr.sc. Icko Gjorgoski i ravnatelja Oikona doc.dr.sc. Zdravko Špiric.

Pored prodekana fakulteta i prorektora sveucilišta u Skopju, potpisivanju je nazocio i veleposlanik Republike Hrvatske u Makedoniji Prof.dr.sc. Zlatko Kramaric.


Dana 06. veljace 2013. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu za magistralni plinovod Zlobin – Bosiljevo DN 1000/100 bar. Planirani magistralni plinovod prolazi podrucjem Primorsko-goranske županije i u obuhvatu je Gradova Bakra, Delnica i Vrbovskog i Opcina Fužine, Lokve, Ravna Gora i Skrad te Karlovacke županije i u obuhvatu je Opcine Bosiljevo. Duljina plinovoda iznosi 58.179 m. Investitor je Plinacro d.o.o. iz Zagreba, a studiju o utjecaju na okoliš izradio je OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju kao voditelj izrade studije, u suradnji s partnerskim tvrtkama Dvokut Ecro d.o.o., Institut IGH d.d. i Ekonerg d.o.o.


Kao rezultat dugogodišnje vrlo uspješne suradnje znanstvenika Veterinarskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu i OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju u proucavanju integriranog biomonitoringa, u najnovijem casopisu the Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering objavljen je rad:
Spiric Z, Srebocan E, Crnic AP. Mercury in pheasant (Phasianus colchicus) organs in Podravina, Croatia.
J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng. 2013;48(4):394-9.
Znanstvenici okupljeni u International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops, održali su svoju 26. godišnju konferenciju (The 26th Task Force Meeting) od 28 – 31. sijecnja 2013. u Halmstadu, Švedska. Domacin skupa bio je IVL - Swedish Environmental Research Institute. U radu skupa koji je imao za cilj prikazati i prodiskutirati rezultate istraživanja onecišcenja zraka na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj skali, sudjelovalo je oko osamdeset znanstvenika iz EU, sjeverne i južne Amerike, Indije, Kine, i dr. Na konferenciji je sudjelovao i doc.dr.sc. Zdravko Špiric, ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju sa dva rada: usmenim predavanjem – Cro moss survey 2010 (autori: Špiric Z., Stafilov T., Kušan V., Vuckovic I. i Frontasyeva M.) i posterom: Nitrogen in Cro mos survey 2010 – prelimeinary results (autori: Špiric Z., Glad M. i Kušan V.) u kojima su prikazani rezultati istraživanja u Hrvatskoj tijekom 2010.


Suradnik Oikona prof.dr.sc. Trajce Stafilov dobio najviše priznanje

Nakon što je 2009. dobio najprestižniju nagradu za znanstvenike u Makedoniji (nagrada „Goce Delcev” za najbolji znanstveni rad – na slici), prof. Trajce Stafilov, redovni profesor na Institute of Chemistry, Faculty of Science - SS. Cyril and Methodius University u Skopju, Makedonija i dugogodišnji suradnik OIKON-a izabran je medu 10 najboljih znanstvenika u Makedoniji za 2012 godinu. Prema kriterijima i rezultatima natjecaja, najproduktivniji je znanstvenik Univerziteta u Skopju, tj. cijele Makedonije, sa najviše objavljenih radova koji cu citirani u najznacajnijim znanstvenim bazama.

Iskrene cestitke profesoru Stafilovu!

U najnovijem izdanju casopisa Environmental Research za sijecanj 2013 (izdavac ELSEVIER, petogodišnji impakt faktor = 3,816) objavljen je rad: Ana Miklavcic, Anica Casetta, Janja Snoj Tratnik, Darja Mazej, Mladen Krsnik, Marika Mariuz, Katia Sofianou, Zdravko Špiric, Fabio Barbone, Milena Horvat: Mercury, arsenic and selenium exposure levels in relation to fish consumption in the Mediterranean area, Environmental Research 120 (2013) 7–17.
Rad je rezultat istraživanja u okviru integriranog znanstveno-istraživackog projekta EU FP6 PHIME u kojemu je sudjelovao i Oikon. Environmental Research je multidisciplinarni casopis o znanosti o okolišu, ekologiji i javnom zdravstvu koji objavljuje izvorne znanstvene radove i studije toksicnih ucinaka na okoliš, ljude i životinje. Glavni cilj ovog casopisa je definiranje etiologije ekološki induciranih rizika i bolesti kao i povecanje razumijevanja uvijeta i mehanizama kojima okolišni cimbenici uzrokuju bolest.


ODRAZ i OIKON potpisali Sporazum o suradnji

Prepoznavši mogucnost, potrebu ali i važnost suradnje i zajednickog rada na oblikovanju i provedbi projekata kojima je cilj poticanje i primjena nacela održivog razvoja, ODRAZ i OIKON Potpisali su Sporazum o poslovnoj i strucnoj suradnji.

Cilj Sporazuma je uspostava i razvoj poslovne i strucne suradnje na podrucju djelovanja potpisnika Sporazuma. Suradnja ce se odvijat na temelju razmjene poslovnih i strucnih informacija i iskustava, planiranja, pripreme i provedbe zajednickih programa i projekata, savjetovanja i edukacije na podrucju održivog razvoja, organiziranja zajednickih znanstvenih i strucnih skupova, pripreme i objavljivanja zajednickih strucnih i znanstvenih radova, knjiga i drugog. Kao glavni prioritet u buducem zajednickom radu odreden je priprema i provedba edukativnih programa koji trebaju osigurati jace ukljucivanje javnosti i gospodarskog sektora kao i omoguciti informirano i odgovorno odlucivanje u pitanjima od važnosti za održivi razvoj.


14. prosinca 2012. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu za medunarodni plinovod Licka Jesenica – Bihac DN 500/75 bar (hrvatski dio plinovoda) . Planirani medunarodni plinovod prolazi podrucjem Karlovacke županije i u obuhvatu je Opcina Saborsko i Rakovica. Duljina plinovoda iznosi 29.631 m. Investitor je Plinacro d.o.o. iz Zagreba, a studiju o utjecaju na okoliš izradio je OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju kao voditelj izrade studije, u suradnji s partnerskim tvrtkama Dvokut Ecro d.o.o., Institut IGH d.d. i Ekonerg d.o.o.


Skup je imao za cilj analizirati stanje te predložiti mjere za povecanje sigurnosti i smanjenje rizika i nesreca sudionika u prometu uzrokovanih konzumacijom alkohola, droga i lijekova. Pokazani su i preliminarni rezultati provedbe europskog projekta 'Europska noc bez nesreca (ENWA)*'.

Koordinator Projekta je nevladina udruga Responsible Young Drivers (RYD) iz Belgije.

Prva iskustva i rezultate ove akcije koja je prvi puta provedena u Hrvatskoj, a koju su zajednicki organizirali udruga SUP i Oikon - Institut za primijenju ekologiju, okupljenima je predstavio doc.dr.sc. Zdravko Špiric, ravnatelj Oikon - Instituta za primijenju ekologiju iz Zagreba.

* Projekt Europska noc bez nesreca je od strane Europske komisije izabran kao najbolji projekt u okviru Europske godine volontiranja 2011.


Ugovor o suradnji sa Veterinarskim i Prehrambeno biotehnološkim fakultetom Sveucilišta u Zagrebu

Tijekom prosinca 2012., OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju iz Zagreba, potpisao je Ugovor o suradnji sa Veterinarskim i Prehrambeno biotehnološkim fakultetom Sveucilišta u Zagrebu sa ciljem uspostave suradnje u znanstveno-istraživackom, strucnom i nastavnom radu.


Kolegij Održivi razvoj na Metalurškom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu

Metalurški fakultet Sveucilišta u Zagrebu dobio je dopusnicu za Preddiplomski sveucilišni redoviti studij Metalurgija - smjer Industrijska ekologija. Završetkom studija stjece se 180 ECTS bodova i zvanje sveucilišni(a) prvostupnik(ca) (bacaleaurea) inženjer(ka) metalurgije smjer Industrijska ekologija u znanstvenom podrucju Tehnicke znanosti. Prva generacija studenata upisana je akademske godine 2012/2013. a upisno je 26 studenata.

Jedan od obaveznih predmeta za studente prve godine je kolegij Održivi razvoj. Nositelj kolegija je doc.dr.sc. Zdravko Špiric, ravnatelj Oikon - Instituta za primijenju ekologiju iz Zagreba i naslovni docent na Medicinskom fakultetu Sveucilišta u Rijeci. U izvodenju nastave sudjeluje i Lidija Pavic-Rogošic, dipl.ing.arh., direktorica ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, što je dio dugogodišnje i uspješne suradnje OIKON-a i ODRAZ-a na zajednickoj pripremi i provedbi edukativnih projekata i programa.

OIKON - Institut za primijenju ekologiju potpisao je i Sporazum o suradnji o sa Metalurškim fakultetom Sveucilišta u Zagrebu s ciljem realizacije znanstveno-istraživacke i strucne djelatnosti koja je od zajednickog interesa Fakulteta i OIKON-a.


Na stranicama Društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj objavljeni su primjeri dobre prakse u zbirki studija slucajeva društveno odgovornog poslovanja medu kojima se nalazi i sažetak primjera za Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju. U Zbirci je dostupan cjeloviti tekst Oikonovog primjera dobre prakse.


Dana 09. listopada 2012. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš za magistralni plinovod Donji Miholjac – Osijek DN 800/75 bar. Planirani magistralni plinovod prolazi podrucjem Osjecko-baranjske županije i u obuhvatu je Grada Donjeg Miholjca, Opcine Marijanci, Grada Belišca, Grada Valpova, Opcine Petrijevci, Opcine Bizovac i Grada Osijeka. Duljina plinovoda iznosi 53.146 m. Investitor je Plinacro d.o.o. iz Zagreba, a studiju o utjecaju na okoliš izradio je OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju kao voditelj izrade studije, u suradnji s partnerskim tvrtkama Dvokut Ecro d.o.o., Institut IGH d.d. i Ekonerg d.o.o.


Oikon – Institut za primijenjenu ekologiju je danom 29.03.2012. g., kada je predstavnik koordinatora Projekta, gdin Dr. Carlo Maria Venturi, u ime partnera, potpisao ugovor sa predstavnikom Executive Agency for Competetiveness & Inovation, gdin Vincent Berrutto, „GRANT AGREEMENT for an ACTION AGREEMENT NUMBER - IEE/11/113/SI2.615927 ERASME relating to the implementation of an action in the framework of the Intelligent Energy - Europe Programme“, formalno postao aktivni sudionik i korisnik sredstava namijenjenih za realizaciju projekta ERASME.

ERASME je akronim za puni naziv projekta „EneRgy Audits in SMEs“, dakle, odnosi se na energetske preglede u malim i srednjim idustrijskim poduzecima. Projekt je osmišljen sa namjerom da bude rasadnik znanja i prakse u EU u obavljanju energetskih pregleda u industrijskim pogonima u cilju povecanja energetske ucinkovitosti u industriji. Povecanjem energetske ucinkovitosti direktno se doprinosi smanjenju emisija CO2 kao važnog elementa u dostizanju cilja Europske unije poznatog pod nazivom „20-20-20“. U Projektu sudjeluju sljedeci partneri:

 1. ECUBA Srl, Italija
 2. CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato Emilia Romagna, No profit association of SMEs, Italija
 3. Fakultet strojarstva i brodogradnje, Hrvatska
 4. Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju
 5. ECODOT, Ceška
 6. Gründer - Und Servicezentrum Fürstenfeld Ems Kg, Austrija
 7. Regional Development Agency of Northern Black Forest, Njemacka
 8. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Poljska
 9. Pannon Business Network Association, Madarska

OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju je postao clan Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj (GBCC – Green Building Council of Croatia) kao dio je svjetskog Savjeta za zelenu gradnju (WGBC www.worldgbc.org) te kao i dio mreže New Europe GBC za nastajanje i razvoj savjeta za zelenu gradnju u regiji New Europe.

Od 15. svibnja do 09. srpnja 2012. godine provedena je redovita godišnja provjera uskladenosti s normama AAI@EduHr sustava. OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju je zadovoljio postavljene norme i time stekao Certifikat o uskladenosti s normama AAI@EduHr.

Dodatne informacije o rezultatima ovogodišnje provjere uskladenosti s normama AAI@EduHr mogu se naci na web adresi: http://www.aaiedu.hr/certificiranje/rezultati2012/.

Dana 13. lipnja 2012. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje o prihvatljivost zahvata za okoliš i ciljeve ocuvanja i cjelovitost podrucja ekološke mreže za prikljucni dalekovod 2x220 kV od termoelektrane Sisak do prikljucka na postojeci dalekovod 220 kV Mraclin –Prijedor (Varijanta 1). Planirani dalekovod prolazi podrucjem Sisacko-moslavacke županije i u obuhvatu je Grada Petrinje, Grada Siska te Opcine Sunja. Duljina trase dalekovoda je 16,3 km. Investitor je HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, a studiju o utjecaju na okoliš izradio je OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju u suradnji s projektantskom kucom Dalekovod projekt d.o.o., koja ce u nastavku izraditi i ostalu tehnicku dokumentaciju za potrebe realizacije ovog zahvata.

S velikim zadovoljstvom i ponosom obavještavamo vas da su dana 12. srpnja 2012. g. djelatnici Oikona, mr. sc. Zrinka Mesic, mag. oecol. et prot. nat. i mr. sc. Hrvoje Petrnel, mag. oecol. et prot. nat. uspješno obranili doktorske disertacije na Prirodoslovno-matematickom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu!

Led je probio mr. sc. Hrvoje Petrnel obranivši disertaciju pod naslovom: „Uzroci prostorno-vremenske varijabilnosti spektralne refleksije na visinskoj granici šumske vegetacije u zapadnim i središnjim Dinaridima“, a potom je mr. sc. Zrinka Mesic obranila svoju disertaciju pod naslovom: „Utjecaj geomorfoloških parametara na fenološku dinamiku u dominantnom sloju cistih bukovih šuma zapadnih i središnjih Dinarida“, cime su oboje stekli akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog podrucja prirodnih znanosti, polje biologija, znanstvena grana ekologija.

Od srca im cestitamo i želimo puno uspjeha u daljnjem radu!

Novi doktori znanosti s mentorom
Prof. dr.sc. Olegom Antonicem
Dr.sc. Zrinka Mesic
Dr.sc. Hrvoje Peternel

Ovih je dana iz tiska izašla knjiga „ZagrebPlan, Razvojna strategija Grada Zagreba - Strateška razvojna usmjerenja do kraja 2013.” Ta knjiga je cjeloviti tekst strategije razvoja Grada Zagreba koja je usvojena na 36. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, 26. travnja 2012 godine.

U knjizi su prikazane strateške smjernice i planirane akcije u svim segmentima života i funkcioniranja grada. Osim toga prikazana je i metodologija za pracenje i ocjenu, te financijski okvir provedbe Strategije. Koordinaciju izrade Strategije vodio je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada (http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=821). Recenziju osnovne analize s ocjenom stanja, SWOT-analize, vizije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera Strategije obavilo je Partnersko vijece Grada Zagreba (http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=34345).

S ponosom isticemo da je OIKON - Institut za primijenjenu ekologiju sudjelovao u izradi ove Strategije.

Nedavno je iz tiska izašla knjiga „Zaštita okoliša: pogled iz prakse“. Autor knjige je Mario Zovko, a nakladnik Ekološka udruga Lijepa naša Capljina. Autor je ovom knjigom nastojao svojih petnaest godina iskustva iz zaštite okoliša približiti svima onima koji se na bilo koji nacin bave tom tematikom.

U knjizi su kroz osam poglavlja opisana temeljna pitanja iz zaštite zraka, vode, tla, buke zbrinjavanja otpada, korištenja obnovljivih izvora energije te procjene utjecaja na okoliš. Sva pitanja su obradena sa mnoštvom primjera iz stvarnog života i izradenih studija.

S ponosom isticemo da je OIKON institut za primijenjenu ekologiju pomogao tiskanje ove knjige prilozima iz svojih studija i financijski.

Iz tiska je izašla knjiga, sveucilišni udžbenik „Sanacija onecišcenog tla“. Autor knjige je prof.dr.sc. Ivica Kisic, nastavnik na Agronomskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu. Knjiga se može podijeliti u tri dijela. U prvom autor opisuje nastanak i osnovne karakteristike tala, njihovu ulogu te nacin korištenja. U drugom dijelu su opisana i sistematizirana onecišcenja tla, a u trecem tehnike sanacije onecišcenih tala.

Ova ce knjiga biti vrijedan izvor informacija o onecišcenju tla i njegovoj sanaciji inženjerima, prirodoslovcima, ekolozima, vodoprivrednicima, planerima, donositeljima odluka u zaštiti prirode i naravno studentima sveucilišta razlicitih struka u kojima se proucava tlo i njegovo onecišcenje.

S ponosom isticemo da je OIKON - institut za primijenjenu ekologiju, financijski pomogao tiskanje ove knjige.

Medunarodni dan biološke raznolikosti

22. svibnja, proglašen je Medunarodnim danom biološke raznolikosti s ciljem da se ukaže na vrijednost i važnost ocuvanja biološke raznolikosti - raznolikosti živog svijeta, staništa i genetske raznolikosti unutar populacija divljih svojti. Uz obilježavanje Medunarodnog dana biološke raznolikosti u Republici Hrvatskoj se na isti dan obilježava i Dan zaštite prirode, a kako bi se odgojno-edukacijskim aktivnostima podigla svijest o važnosti ocuvanja prirodnih bogatstava Hrvatske, te njenog visokog stupnja bioraznolikosti.

Naime, Hrvatska po svojoj bioraznolikosti (raznolikosti staništa, vrsta, zajednica) pripada najvrjednijim podrucjima ocuvane prirode europskog kontinenta. Raznolikošcu svojih kopnenih, morskim te podzemnih, krških staništa, na relativno maloj površini, predstavlja svojevrstan centar bioraznolikosti („biodiversity hot-spot“). U Hrvatskoj obitavaju mnoge vrste koje su ugrožene ili cak izumrle u ostatku Europe (smedi medvjed, ris, vuk, orao štekavac, crna roda, orao kliktaš i mnoge druge). Ovogodišnji Medunarodni dan bioraznolikosti posvecen je bioraznolikosti mora kako bi se ukazalo na važnost ocuvanja i zaštite mora i morskih ekosustava. Bogata bioraznolikost hrvatskog mora, otoka i hridi, s visokim stupnjem endemicnosti, daje hrvatskom obalnom podrucju medunarodni znacaj na podrucju ocuvanja prirodnih bogatstava.

Takoder, razdoblje do 2020. godine (2011.-2020.) proglašeno je desetljecem bioraznolikosti u kojem bi se usvojile postavke iz medunarodne Konvencije o biološkoj raznolikosti (koje je i Republika Hrvatska potpisnica), kao što su: ocuvanje bioraznolikosti, održivo korištenje i jednolika raspodjela prirodnih bogatstava i genskih zaliha.

Više na stranicama: http://www.cbd.int/idb/, http://www.cbd.int/2011-2020


Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju i Hrvatski prirodoslovni muzej, potpisali su 10. svibnja, 2012. godine sporazum o poslovnoj, strucnoj i znanstveno-tehnickoj suradnji. Suradnja Muzeja i Instituta temelji se na primjeni znanstvenih metoda i tehnologija u istraživanjima te profesionalnoj odgovornosti prema pokrenutim projektima i podacima koji se koriste za njihovu realizaciju.


Indeks DOP-a 2011 - Nagrada za društveno odgovorno poslovanje - TRECI PUTA!

Ove godine je nagrada Index DOP-a dodjeljena u okviru svecanosti proslave 15. godišnjice rada HR PSOR-a. Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju je trecu godinu za redom bio dobitnik nagrade za društveno odgovorno poslovanje u 2011.g. u kategoriji malih tvrtki. Iako više nismo u mogucnosti dobivati ove nagrade od strane HRPSOR-a jer su tri nagrade za redom maksimum koji se može postici Oikon ce i dalje raditi na kontinuiranom unapredivanju vlastite društvene odgovornosti jer uvijek postoje podrucja djelatnosti koja se mogu unaprijediti i u kojima se može biti još i bolji nego što to trenutacno jesmo. Još jednom hvala HRPSOR-u na prepoznavanju i nagradivanju našeg truda!


Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju i Državni hidrometeorološki zavod, potpisali su 16. ožujka, 2012. godine sporazum o znanstveno-tehnickoj suradnji. Cilj suradnje je zajednicko korištenje obostrano raspoloživih resursa i podataka sa svrhom postizanja više znanstvene, strucne i tehnicke razine, optzimizacije razvoja vlastitih resursa kao i planiranje i uskladivanje istraživanja sa znanstvenim i razvojnim projektima od medunarodnog znacaja i od interesa za Republiku Hrvatsku.


Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju zaprimio je dana 23.02.2012. godine od Bisnode Hrvatska Certifikat poslovne izvrsnosti za poslovanje u 2008, 2009 i 2010.g.. Ovim certifikatom je utvrdeno da Oikon spada u 2% poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj koji su ovlašteni za korištenje statusa AAA kao simbola najviše ocjene bonitetne izvrsnosti. S osobitim ponosom predstavljamo javnosti ovo iznimno priznanje koje za nas ima poseban znacaj s obzirom da se odnosi na period poslovanja u uvjetima jedne od najvecih ekonomskih kriza moderne ekonomije. To je bio period u kojem je u Republici Hrvatskoj izgubljeno preko 150.000 radnih mjesta i u kojem su na žalost mnogi poslovni subjekti prestali poslovati kao i mnogi razvojni planovi postali samo puka želja. Izniman napor vodecih kadrova, zaposlenika i suradnika Oikona, jasne razvojne vizije, izdržljivost i samoprijekornost dovela je do ovog priznanja. Hvala Bisnode Hrvatska na ideji i trudu da prepozna i istakne primjere uspjeha. To ljudima koji žive od rada puno znaci!


Studija o utjecaju na okoliš za eksploatacijsko polje „Crna glava“

Dana 8. studenog 2011. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva izdalo je Rješenje o prihvatljivost zahvata za okoliš za eksploataciju tehnicko-gradevnog kamena na eksploatacijskom polju „Crna glava“, planiranog godišnjeg kapaciteta eksploatacije od 200.000 m3. Navedeni zahvat nalazi se na podrucju opcine Donja Moticina, u krajnjem zapadnom dijelu Osjecko-baranjske županije. Investitor zahvata je Crna glava Seona d.o.o., a studija utjecaja na okoliš izradena je u suradnji OIKON-a s tvrtkom Nuing d.o.o., koja ce izraditi i preostalu rudarsku dokumentaciju potrebnu za pokretanje eksploatacije.


Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju i Hrvatski šumarski institut potpisali su 06.veljace 2012. sporazum o znanstveno-istraživackoj i stucnoj suradnji. Ove dvije institucije time su i formalno stvorile pretpostavke za cvršcom suradnjom na izvodenju zajednickih znanstveno-istraživackih programa i projekata, zajednickih strucnih poslova zaštite okoliša i pracenja stanja okoliša, organiziranja zajednickih znanstvenih i strucnih skupova, te razmjeni znanstvenih informacija i iskustava. Obje institiucije nadaju se da ce ova suradnja rezultirati unapredenjem znanstvene spoznaje u podrucju ekologije šuma i šumarstva opcenito.


Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju i Agencija za zaštitu okoliša Republike Hrvatske potpisali su 31.sijecnja 2012. sporazum o poslovnoj, strucnoj i znanstveno-tehnickoj suradnji cime su i formalno ucvrstili svoju višegodišnju suradnju na strucnim poslovima zaštite okoliša. Sporazumom obuhvacena suradnja odnosi se na projekte unutar teritorija RH kao i one izvan njega, te projekte koje financira EU i drugi medunarodni izvori. Sporazum takoder obuhvaca znanstvene projekte i programe edukacije.


Dana 24. sijecnja 2012. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje prema kojem za namjeravani zahvat izgradnje novih platformi unutar eksploatacijskog polja ugljikovodika „Sjeverni Jadran“ nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Eksploatacijsko polje ugljikovodika „Sjeverni Jadran“ nalazi se na podrucju Epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske. Radi se o postojecem eksploatacijskom polju na kojem se vec dugi niz godina obavlja eksploatacija prirodnog plina i njegov transport do kopna. Investitor je tvrtka INAgip d.o.o., a zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izradio je OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju.


Prosinac 2011 – završetak projekta EU IPA 2007 “Identifikacija i uspostavljanje morskog dijela mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj – MARINE NATURA 2000”

Kraj 2011. godine je obilježilo uspješno završavanje projekta EU IPA 2007 “Identifikacija i uspostavljanje morskog dijela mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj – MARINE NATURA 2000” koji je, zajedno s Državnim zavodom za zaštitu prirode (DZZP) kao korisnikom projekta, Oikonov tim izveo s tvrtkama NIRAS IC iz Poljske (lead partner) i Orbicon i Leif Hansen iz Danske. Svrha projekta bila je pružanje podrške DZZP-u i hrvatskim institucijama u prijenosu Direktive o staništima EU kako bi se pridonijelo uspostavi morskog dijela mreže NATURA 2000 što je obveza Hrvatske kao buduce clanice EU.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje uvrstila je projekt u primjere uspješnih EU projekta (http://www.safu.hr/hr/primjeri-uspjesnih-eu-projekata-u-rh/projekti/identifikacija-i-uspostavljanje-morskog-dijela-mreze-natura-2000-u-hrvatskoj).


19.12.2011. - Dodjela Zahvalnice Oikonu na proslavi Dana Agencije za zaštitu okoliša

Na devetoj obljetnici Agencije za zaštitu okoliša (AZO) Oikonu je, zajedno sa još 4 institucije urucena Zahvalnica za uspješnu dugogodišnju suradnju. Od 2003. godine, Oikon je suradivao s Agencijom na izradi više baza podataka u Informacijskom sustavu zaštite okoliša, od Katastra odlagališta otpada, Kataloga zašticenih i strogo zašticenih vrsta u Republici Hrvatskoj,

Baze podataka o oštecenosti šumskih ekosustava RH s opisom biljnih zajednica, Baze podataka o pokrovu i namjeni korištenja zemljišta CORINE Land Cover, Georeferencirane baze podataka o potencijalno onecišcenim i onecišcenim lokalitetima, Baze podataka o tlima Hrvatske (HIST) do najvece uspostavljene baze Registra onecišcavanja okoliša.
„...Trenutno je u Registru onecišcavanja okoliša (ROO) evidentirano preko 3.000 subjekata, a otvoreno je i preko 11.500 korisnickih racuna. U vrlo kratkom vremenu uspjeli smo postici da naš Registar osigurava prikupljanje svih podataka potrebnih za medunarodno izvješcivanje“, zakljucio je prvi covjek Agencije za zaštitu okoliša.Udruga za istraživanje i popularizaciju flore - Populus je strukovna, neprofitna i nevladina udruga koja okuplja ambiciozne, svestrane i kreativne biologe, ali i zainteresirane pojedince svih struka i razina obrazovanja, ujedinjene u jedinstvenom cilju – istraživanju i popularizaciji flore. Prošli tjedan Udruga je objavila drugu u nizu Cvjetkinih avantura - "Cvjetka u lovu na šumsko blago". Slikovnica crtežom, pjesmicom i radnim listom obraduje 15 cestih šumskih vrsta, a namijenjena je prvenstveno djeci predškolske dobi, odnosno djeci nižih razreda osnovne škole. Dostupna je za besplatno preuzimanje u .pdf obliku na http://www.udrugapopulus.hr/cvjetkaSumskoBlago.pdf. U stvaranju "Cvjetke" sudjelovale su i djelatnice Oikona Marina Magajne i Ana Pasaric.

Ukoliko ste propustili prvu slikovnicu – potražite je na http://www.udrugapopulus.hr/cvjetkaOtkrivaProljetnice.pdf, dok nešto više o Udruzi možete saznati na http://udrugapopulus.hr/.


9. susret mladih kemijskih inženjera

Željeli bismo što veci broj kemicara i strucnjaka srodnih struka obavijestiti o održavanju 9. susreta mladih kemijskih inženjera. Susret ce se održati na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, 16. i 17. veljace 2012.

Sve dodatne informacije možete naci na web stranicama Skupa: www.fkit.unizg.hr/smlki.


Hrvatska automobilska udruga je 1.12.2011. u Institutu za vozila Centra za vozila Hrvatske proglasila rezultate izbora za „Hrvatski auto 2012 godine“. Proglašeni su najbolji automobili na našem tržištu po kategorijama te ukupni pobjednik.

U radu strucnog žirija sudjelovao je i doc.dr.sc. Zdravko Špiric, ravnatelj Oikon – Instituta za primijenjenu ekologiju.

5. godišnja konferencija PMI Foruma

9.11.2011., u Zagrebu je održana 5. godišnja konferencija „PMI forum 2011“ s temom „Upravljanje projektima – primjeri iz prakse“ u organizaciji Udruge za projektni menadžment PMI Hrvatska. Oikon je po drugi puta jedan od sponzora konferencije.

Marija Bajica, PMP, clan Izvršnog odbora Udruge i clan Organizacijskog odbora konferencije sudjelovala je sa strucnim predavanjem: Koliki vam je faktor utjecaja kao voditelja projekta?


Promocijom u Beogradu, 29. listopada 2011. godine, kolega Josip Šaban uspješno je završio Cotrugli MBA, medunarodno certificirani MBA program. Ovakvo ulaganje u obrazovanje, osobito u vremenima velike tržišne konkuretnosti i smanjenog rasta gospodarstva, predstavlja sve vise nužan preduvjet za stjecanje znanja i poznanstava nužnih za uspjeh u Hrvatskoj i regiji. Ovom prilikom cestitamo mu na uspjehu i želimo puno srece u daljnjoj karijeri.


SEM2011 - 3rd Symposium on Environmental Management

U organizaciji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT), Sveucilišta u Zagrebu održan je treci medunarodni simpozij na temu održivih tehnologija.

Oikon je sudjelovao s nekoliko prezentacija i postera:

 • Marija Bajica, Siniša Tkalcec, Željko Koren: Use of business intelligence tools for decission support and forcasting in environment and nature protection
 • Marija Bajica, Siniša Tkalcec, Željko Koren: A Web-based GIS/IT Application for Biodiversity Mapping and Analysis in Support of Management of PAs in Croatia – photo database
 • Dinko Vujevic, Goran Vego, Željko Koren: Multi-criteria decision analysis in strategic planning of waste management
 • Dinko Vujevic, Tena Birov, Suncana Rapic, Alen Berta, Damir Rajkovic, Željko Koren: Cost-benefit analysis in exploitation of stone
 • Bojana Boric: Treatment of technological wastewater from production of vinyl chloride monomer by the Fenton process

Za predstavnike Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva, Agencije za zaštitu okoliša i Državnog hidrometeorološkog zavoda 28. listopada u prostorijama DHMZ održana je prezentacije razvojno istraživackog projekta EUREKA E!5460 EUROENVIRON WEBAIR 2.

Nakon prezentacije uslijedila je vrlo zanimljiva i poticajna rasprava.


Povodom 4. konferencije EU ICT za promet i logistiku - ECITL'11 - koja je održana od 11-15. listopada u Solunu u Grckoj, održana je i WBC-INCO NET – dvodnevna radionica znanstvenika zainteresiranih za prijavu prijedloga znanstvenoistraživackih projekata za predstojeci natjecaj EU FP7 TRANSPORT.

Na poziv organizatora na skupu je sudjelovao i doc.dr.sc. Zdravko Špiric, ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju sa predavanjem/projektnim prijedlogom: Pracenje utjecaja prometa na zdravlje i okoliš.


Medunarodni naucni skup „Zaštita prirode u 21. vijeku“
U Žabljaku u Crnoj Gori je od 20. do 23. rujna 2011. godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore, u organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Crne Gore, održan medunarodni naucni skup „Zaštita prirode u 21. vijeku“. Tematski organizirana predavanja ukljucivala su rasprave na temu zaštite prirode, bioraznolikosti te održivog razvoja i zaštite životne sredine. Za vrijeme odvijanja skupa, djelatnici Oikona održali su 4 usmene i 8 poster prezentacija. Zadnjeg dana, nakon trosatnog nocnog uspona markiranom stazom pored Zelenog vira, Oikonova dvoclana delegacija motrila je izlazak Sunca na Bobotovom kuku, najvišem vrhu Durmitora i Ekološke države Crne Gore.

Djelatnici Oikona, Tomislav Šculac i Ivan Grubišic položili su 28. rujna 2011. godine strucni ispit za ovlaštene inženjere šumarstva, strucni smjer ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo. Ovom prilikom cestitamo kolegama na postignutom uspjehu.


U Šibeniku je od 13. do 17. rujna 2011. godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva, održan VII hrvatski znanstveno-strucni skup – "ZAŠTITA ZRAKA 2011".

Tijekom odvijanja skupa, u okviru sekcije: Tema 3 – Onecišcenje vanjske atmosfere – imisije – Zdravko Špiric održao je predavanje: Istraživanje onecišcenja zraka pomocu mahovina u Hrvatskoj tijekom 2010.
Autori: Špiric Z, Kušan V, Gojak S, Mrvoš D, Prebeg M, Mihulja A, Grguric Z, Berta A, Mesic Z.

U okviru Poster sekcije – Sanja Grguric, Goran Gašparac i Zdravko Špiric (na slici) predstavili su rad: .
Autori: Kurt Fedra, Maja Zuvela-Aloise, Christina Schwarz-Witwer, Oleg Antonic, Sanja Grguric, Josip Križan, Zdravko Špiric, Goran Gašparac, Melita Buric, Tanja Tudor.


Zdravko Špiric, Sanja Grguric i Goran Gašparac


Na 10. medunarodnoj konferenciji: Živa kao globalni onecišcivac (10th International Conference on Mercury as a Global Pollutant (ICMGP) koja je od 24. do 29. srpnja 2011. održana u Halifaxu, Nova Scotia, Canada, sudjelovalo je 870 znanstvenika iz 48 zemalja.

Na konferenciji je sudjelovao i doc.dr.sc. Zdravko Špiric, ravnatelj Oikon – Instituta za primijenjenu ekologiju sa cetiri rada.


Oikon je 18.07.2011. godine, kao prva regionalna kompanija koja namjerava postati 'carbon neutralna' zajedno s tvrtkom CO2cut poceo raditi na projektu CarbonLink. Uz svesrdnu pomoc TAM BAS programa EBRD-a implementirat ce se pilot program CO2cut-a, hrvatske tvrtke koja je specijalizirana za povezivanje elektronske trgovine i elektronskih klimatskih tržišta bilo gdje u svijetu. Oikon i njegovi zaposlenici ce prilikom on-line rezervacije putovanja ili kupovine opreme i knjiga, bez dodatnog troška smanjivati 'ugljikov otisak' investirajuci transakcijske provizije u ugljikove kredite. Zvuci komplicirano? Zapravo, izuzetno jednostavno... Pricekajmo jesen i prezentaciju projekta:) Demo web-stranica: www.co2cut.com


Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju, GEKOM – geofizikalno i ekološko modeliranje d.o.o i Environmental Software and Services iz Austrije (ESS GmBH) potpisali su 15.srpnja 2011. ugovor o poslovnoj suradnji na razvoju i zastupanju okolišnih softverskih sustava ESS-a na podrucju Republike Hrvatske. Ove tvrtke time su dodatno proširile i pojacale vec uspostavljenu suradnju na razvoju WEBAIR sustava za upravljanje kvalitetom zraka sufinanciranu putem EUREKA projekata. Uvjereni smo u uspješnost ove suradnje u buducnosti i strucnu te društvenu korist kojom ce ona rezultirati.


Obavijest o preseljenju


Od 01. svibnja 2011. godine Oikon se nalazi na novoj adresi:

Trg senjskih uskoka 1-2.

Sukladno s time molimo Vas da poštu i ostale obavijesti šaljete na novu adresu.Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju
Trg senjskih uskoka 1-2, HR - 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 550 7100; Fax: +385 1 550 7101
web: www.oikon.hr

Ostali kontakt podaci ostaju isti.

OIKON – NOVI EUREKA PROJEKT

Ulaganje u razvoj informacijskog sustava za upravljanje kakvocom zraka

Oikonu je odobrena financijska potpora za razvojni projekt EUREKA E!5460 EUROENVIRON WEBAIR 2.

Više na: BICRO ulaže 137 tisuca eura u novi projekt unutar EUREKA programa.


Nova knjiga

U izdanju

iz tiska je izišla knjiga:

Warfare Ecology
A New Synthesis for Peace and Security

koju su pripremili

Gary E. Machlis, Thor Hanson, Zdravko Špiric i Jean E. McKendry


14. lipnja 2010. godine, djelatnik Oikona, g. Alen Berta, mag.ing.silv. položio je strucni ispit za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije, smjer opce šumarstvo cime je stekao uvjete za samostalno obavljanje strucnih poslova u šumarstvu. Ovo je kolegi Berti drugo ovlaštenje (uz ovlaštenje za smjer uredivanje šuma) te mu ovom prilikom cestitamo na uspjehu!

Uloga medija i civilnog društva u podizanju svijesti o zaštiti okoliša i održivom razvoju

Povodom 5. lipnja - Svjetskog dana zaštite okoliša a u okviru izbornog kolegija "Zaštita okoliša i održivi razvoj" - na Veleucilištu Vern – održana je 8. lipnja tribina pod nazivom: Uloga medija i civilnog društva u podizanju svijesti o zaštiti okoliša i održivom razvoju.

Tribinu su zajedno organizirali:

Zbor novinara za okoliš Hrvatskog novinarskog društva,
Plavi svijet - Institut za istraživanje i zaštitu mora,
ODRAZ - Održivi razvoj zajednice,
OIKON - Institut za primijenjenu ekologiju

Predavaci su bili
Mladen Ilickovic, novinar HTV-a,
Draško Holcer (Plavi svijet) te
Zdravko Špiric, Oikon

a u raspravi su sudjelovali studenti kao i dekan Verna Goran Radman.


U organizaciji Zbora automobilskih novinara Hrvatskog novinarskog društva i HUVA održan je 26.svibnja 2011. u Novinarskom domu u Zagrebu Okrugli stol sa ciljem okupljanja strucnih, rukovodecih i znanstvenih kadrove i razmatranja aktualnih problema sigurnosti na radu voznog i kontrolnog osoblja, organizacijskog i pravnog okvira djelatnosti, suradnje s državnim tijelima, kadrovskog jacanja i osposobljavanja kadrova te tehnickim aspektima problema.

Na poziv organizatora, na okruglom stolu je sudjelovao i ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju, doc. dr. sc. Zdravko Špiric s predavanjem „Prijedlog mjera za povecanje sigurnosti u JGP“.


11. svibnja 2011. održan je Okrugli stol „Znanost i inovacije“ na Sveucilištu u Zagrebu. Okrugli stol otvorio je prof.dr.sc. Srdan Novak, voditelj Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, a ravnatelj Uprave za znanost MZOŠa dr. Hrvoje Meštric najavio je objavu drugog poziva za korištenje bespovratnih sredstava iz Fonda za ulaganje u znanost i inovacije. Nazocnima su se takoder obratili i gda. Marija Rajakovic, ravnateljica Uprave za Operativni program za regionalnu konkurentnost, MinGoRP, g. Ivo Friganovic, viši izvršni direktor Sektora za Inovacije, BICRO te konzultanti na projektu tehnicke pomoci za SIIF dr. sc Rein Ruubel, dr.sc. Aryvdas Sutkus i dr.sc. Hugo van Veghel.

Na skupu je sudjelovao i ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju, doc. dr. sc. Zdravko Špiric koji je predstavio mogucnosti i potrebe OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju za sudjelovanje u pripremi i provedbi znanstvenih i komercijalnih projekata.


Svjetska konferencija „Wind energy and Wildlife impacts“

Od 02. do 05. svibnja 2011. godine, u Norveškom gradu Trondheimu održana je svjetska konferencija Wind energy and Wildlife impacts na kojoj je sa suradnicama iz Ministarstva kulture prisustvovala djelatnica Oikona, Mirna Mazija, mag.ecol.et.prot.nat. Na konferenciji je prisustvovalo gotovo 300 strucnjaka iz više od 30 zemalja svijeta što je bila izvrsna prilika za razmjenu iskustava i prikupljanje novih saznanja o metodologiji procijene utjecaja na pojedine vrste i skupine organizama, modelima procjene i predvidanja samostalnih i kumulativnih utjecaja te prijedlozima na koji nacin se ti utjecaji mogu umanjiti ili izbjeci. Na kongresu je predstavljena poster prezentacija pod nazivom „The integration of nature protection into environmental wind farm assessment procedures in Croatia“.


Okrugli stol i znanstveni simpozij "Zrmanja uokvirena kršem 2011"


Ovogodišnja, VI. hrvatska rafting regata "Zrmanja 2011" održala se 29. i 30. travnja.

Rafting regate na rijeci Zrmanji organiziraju se posljednjih godina s ciljem razvoja ekološkog i avanturistickog turizma u zadarskom zaledu. Ove godine, tijekom prvog dana regate održan je okrugli stol i znanstveni simpozij "Zrmanja uokvirena kršem".

Na okruglom stolu prisustvovali su dr. Neven Cukrov s predavanjem na temu "Tragovi metala i stabilni izotopi ugljika i kisika u vodi i sedri rijeke Zrmanje", mr. Roman Ozimec s predavanjem „Biospeleologija speleoloških objekata rijeke Zrmanje“; mr.sc. Mirko Ðindic s predavanjem "Održivi razvoj znacajnog krajobraza - Kanjon Zrmanje od Obrovca do ušca", prof.dr.sc. Ognjen Bonacci s predavanjem "Hidrologija rijeke Zrmanje", dipl. ing. Vlado Božic s predavanjem "Speleološki objekti uz Zrmanju u funkciji covjeka kroz povijest", dipl.ing. Tihomir Kovacevic s predavanjem "Mogucnosti razvijanja speleoturizma i avanturizma u speleološkim objektima uz rijeku Zrmanju i njene pritoke".

Na poziv organizatora, na okruglom stolu je sudjelovao i ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju, doc. dr. sc. Zdravko Špiric s predavanjem na temu "Nadzor i upravljanje ekološkim rizicima u funkciji razvoja turizma".


FIRST SMART ONLINE TRAINING

EU TRANSPORT R&D PROJECTS:
FUNDING OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR SMEs

On-line trening o mogucnostima financiranja za mala i srednja poduzeca u EU Transport R & D

On-line obuka na temu "EU projekti za podrucje Transport R&D: Mogucnosti financiranja i izazovi za malo i srednje poduzetništvo" održava se 19. travnja 2011. Glavni cilj SMART on-line obuke je informirati i pružiti malim i srednjim poduzecima prakticne savjete i pripremiti ih za sljedeci natjecaj EU FP7 za podrucje transporta. Otvaranjem rasprave o teškocama i izazovima s kojima se suocavaju mala i srednja poduzeca u Europskom istraživackom prostoru želi se sa jedne strane podici razina znanja, vještina i ekspertnosti, a sa druge strane motivirati i ohrabriti te medusobno povezati predstavnike SME za sudjelovanje u pripremi i prijavi projekata.

Na poziv organizatora, jedan od predavaca je i doc.dr.sc. Zdravko Špiric, Ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju sa predavanjem: SMEs - key driving force for R & D.


Tijekom travnja 2011. u Briselu je u organizaciji Research Executive Agency (REA EU FP7 Support) provedena evaluacija projektnih prijedloga u okviru natjecaja FP7-PEOPLE-2010-ITN.

U evaluaciji projekata je kao ekspert sudjelovao i doc.dr.sc. Zdravko Špiric, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju.


U Zagrebu je od 13. do 15. travnja 2011. godine održan
1. HRVATSKI KONGRES ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
s medunarodnim sudjelovanjem pod motom "KVALITETOM DO ZDRAVLJA"

Na skupu je predstavljen rad

Špiric Z, Horvat M, Kos A,
Ivankovic J, Hecimovic H, Mazej D, Vadla D, Tratnik J, Janeš - Poje V, Dulikravic V:
Javnozdravstveni utjecaj dugorocne izloženosti niskoj razini mješavine elemenata na podložne skupine stanovništva u Hrvatskoj

koji je rezultat suradnje na provedbi EU FP6 projekta PHIME u kojemu je OIKON - Institut za primijenjenu ekologiju vodeci hrvatski partner.Zdravlje i okoliš - poziv na predavanje

Hrvatska udruga strucnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO) nastavlja s predavanjima koja se bave aktualnim temama u zaštiti prirode i okoliša. Održavanje cetvrtog u nizu takvih predavanja pod temom „Zdravlje i okoliš - zdravstvena ekologija“ povodom obilježavanja Dana zdravlja održat ce se u cetvrtak, 7. travnja 2011. godine u Hrvatskom novinarskom društvu (Perkovceva 2, Zagreb) s pocetkom u 18 h.

Predavac je doc. dr. sc. Zdravko Špiric, ravnatelj OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju.

Molimo zainteresirane da se predbilježe za sudjelovanje na e-mail huszpo@huszpo.hr.


U Zagrebu se od 5-9. travnja 2011. na Zagrebackom velesajmu održava ZAGREB TRANSPORT SHOW 2011.

U okviru strucno popratnih aktivnosti, 7. travnja 2011. od 10-13 sati održati ce se Strucni skup Transport i turizam 2011, Zagreb, koji moderira prof.dr. Željko Marušic sa suradnicima. Jedan od predavaca je i doc.dr.sc. Zdravko Špiric ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju sa predavanjem Ekološki aspekti prometa u turizmu


10. ožujka 2011. - Uz Dan žena – vece place ženama i više upravljackih pozicija

Iako je spolna raznolikost dokazano dobra za poslovanje, u vecini tvrtki muškarci i dalje dominiraju na upravljackim pozicijama. Cetiri hrvatske tvrtke, Atlantic Grupa, Hrvatski Telekom, Deloitte Croatia i Oikon, potpisale su UN-ove "Principe za osnaživanje žena", pridruživši se uglednim kompanijama iz cijeloga svijeta u zauzimanju za osnaživanje žena u poslovanju. Osim toga, žene su i dalje slabije placene od muškaraca. Stoga je Louisa Vinton, koordinatorica UN-a u Hrvatskoj porucila: "Ruže jednom godišnje dobra je ideja, ali jednaka placa svaki dan još je bolja". Više...

Popis tvrtki potpisnica možete vidjeti ovdje.


Brussels meets Zagreb - novi program za europu

Brussels meets Zagreb
EU Funding & EU Affairs Training
“How to be successful with EU Funding”

U Zagrebu je održana edukacije o EU "Brussels meets Zagreb", pod nazivom "Kako biti uspješan s EU fondovima" u organizaciji konzultantsko-lobisticke tvrtke CBBS iz Zagreba, Ekononomskog fakulteta i European Training Institute iz Bruxellesa.

Jedan od predavaca bio je i doc.dr.sc Zdravko Špiric, Ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju.


Indeks DOP-a 2010 - Nagrada za društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje održivi je model upravljanja tvrtkom koji potice rast i razvoj tako da u procesu planiranja uzima u obzir ne samo ekonomske vec i okolišne i društvene ucinke koji su rezultat aktivnosti tvrtke. Nagrada Indeks DOP-a nastala je kao zajednicka inicijativa Hrvatske gospodarske komore i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, uz strucnu i financijsku podršku USAID-a, UNDP-a i Ekonomskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu s ciljem da se istaknu hrvatske tvrtke koje su primijenile društvenu odgovornost kroz sva važna podrucja. Ta informacija trebala bi potaknuti potrošace da prilikom kupnje daju povjerenje onim proizvodima ciji proizvodaci brinu za okoliš i svoju društvenu zajednicu. Samim time, odgovorne tvrtke bit ce uspješnije što ce dodatno potaknuti i one ostale da primjene model društveno odgovornog poslovanja. Ukupan rezultat bit ce kvalitetnije gospodarstvo, ali i bolja zaštita okoliša te društveni prosperitet. Primjenom društveno odgovornog poslovanja potice se održivi razvoj Hrvatske.

Ove godine je nagrada Index DOP-a dodjeljena u okviru svecanosti 18. dodjele Zlatne Kune Hrvatske gospodarske komore. Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju je drugu godinu za redom bio dobitnik nagrade za društveno odgovorno poslovanje u 2010.g. u kategoriji malih tvrtki. Ova nas nagrada ispunjava ponosom i zadovoljstvom i obvezuje na daljni rad i ulaganja u razvoj naše društvene odgovornosti.

A kako je bilo na dodjeljivanju nagrada možete pogledati ovdje:


Veleucilište VERN', kao prvo hrvatsko poslovno veleucilište koje akademskom izvrsnošcu i društveno odgovornim poduzetnickim djelovanjem razvija kompetencije strucnosti, poduzetnosti i poslovnosti, od ove akademske godine u izborne je predmete ponovno uvrstilo predmet Zaštita okoliša i održivi razvoj, kojeg za sada mogu birati svi redovni i izvanredni studenti 3. godine studija Ekonomije poduzetništva.

Buduci da održivi razvoj zahtijeva nov nacin razmišljanja i poslovanja te dobru informiranost poduzetnika i organizacija, suradnjom neprofitne organizacije ODRAZ - Održivi razvoj zajednice i OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju nastavni program je obnovljen u skladu s najboljom praksom ali i zahtjevima suvremenog društva.

Predavaci na predmetu su Lidija Pavic-Rogošic i Višnja Jelic Mück iz ODRAZ-a i doc. dr. sc. Zdravko Špiric, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju, koji je i nositelj kolegija.


OIKON je potpisivanjem ugovora s EBRD-om postao konzultant TAM/BAS programa za projekte zaštite okoliša, energetske ucinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije i uskladivanja industrijskih postrojenja sa IPPC direktivom. Sredstva iz TAM/BAS programa su bespovratna i odobravaju se za domace pravne osobe do 250 zaposlenih za izradu studijske dokumentacije. Od sada u suradnji s nama možete lakše ostvariti mogucnost dolaska do ovih bespovratnih sredstava sufinanciranja za vaše projekte.


Redoviti sastanak predstavnika konzorcija znanstveno-istraživackog EU FP7 projekta REACT u cijoj provedbi sudjeluje i OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju, održan je od 07. do 11. veljace 2011. godine u Milanu. Domacin sastanka bio je talijanski partner u Projektu - Politecnico di Milano.

Tijekom sastanka, 8. veljace je organizirana i jednodnevna medunarodna radionica Supporting REseArch on Climate friendly Transport - REACT na kojoj je sudjelovalo dvadesetak europskih strucnjaka – eksperata iz podrucja istraživanja i tehnološkog razvoja (RTD) ekološki-prihvatljivog transporta i mobilnosti.


Publikacija Pokrov i namjena korištenja zemljišta u Republici Hrvatskoj-stanje i trendovi

Podaci o pokrovu zemljišta Republike Hrvatske za razdoblje od 1980. godine do 2006. godine dostupni su, osim kroz baze podataka Corine Land Cover, i u novoj publikaciji Agencije za zaštitu okoliša.

Publikacija "Pokrov i namjena korištenja zemljišta u Republici Hrvatskoj-stanje i trendovi" detaljno razraduje pokrov zemljišta prema klasama po CORINE metodologiji koja je ujednacena na razini Europske unije.

Strucni tim OIKON-a izradio je publikaciju u suradnji sa strucnjacima iz Agencije za zaštitu okoliša RH.


U Briselu je od 01. do 04. veljace 2011. godine održana peta godišnja konferencija Integriranog projekta PHIME koji se financira i provodi u okviru EU FP 6. Domacin skupa bio je Université Catholique de Louvain, Brussels (CAT/UCL).

Uz sudjelovanje pedesetak znanstvenika - predstavnika partnera u konzorciju Projekta te dvadesetak gostiju – predstavnika EU i znanstvene zajednice koja se bavi proucavanjem humanog biomonitoringa, na skupu je sudjelovao i doc.dr.sc Zdravko Špiric, Ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju i prikazao dio rezultata istraživanja koji se proveo u Hrvatskoj u radu: Špiric Z, Horvat M, Kos A, Mazej D, Vadla D, Ivankovic J, Tratnik J, Janeš Poje V.: Cadmium in children blood – the human biomonitoring preliminary results in Croatia.


Jezik / Language
Stranice na našem poslužitelju


Hrvatske udruge strucnjaka zaštite prirode i okoliša

Hrvatska udruga strucnjaka zaštite prirode i okoliša

Casopis za primijenjenu ekologiju


Phime Project

Linkovi

Download Service
Intranet

Broncana nagradajavascript:__doPostBack('dnn$ctr506$EditHTML$cmdUpdate','') Poslovna.hr

UNGC.jpg
Proizveo Oikon 2006-2007, autorska prava pridržana.